Dokumenty

Obchodné podmienky plyn, elektrina
Standardy kvality 2014 – elektrina
Standardy kvality 2014 – plyn
Standardy kvality 2015 – elektrina
Standardy kvality 2015 – plyn
Standardy kvality 2016 – elektrina
Standardy kvality 2016 – plyn
Standardy kvality 2017 – elektrina
Standardy kvality 2017 – plyn
Standardy kvality 2018 – elektrina
Standardy kvality 2018 – plyn

Podmienky ochrany súkromia
Výročná správa 2022 SK
Výročná správa 2022 ENG
Výročná správa 2021 SK
Výročná správa 2021 ENG
Výročná správa 2020 SK
Výročná správa 2020 ENG
Výročná správa 2019 SK
Výročná správa 2019 ENG
Výročná správa 2018 SK
Výročná správa 2018 ENG
Výročná správa 2017 SK
Výročná správa 2017 ENG
Výročná správa 2016 SK
Výročná správa 2016 ENG
Výročná správa 2015 SK
Výročná správa 2015 ENG
Výročná správa 2014 SK
Výročná správa 2014 EN
Výročná správa 2013
Výročná správa 2012
Výročná správa 2011
Výročná správa 2010
Výročná správa 2009
Výročná správa 2008
Výročná správa 2007
Výročná správa 2006

Integrovaná politika
Etický kódex skupiny PPA CONTROLL

Voľná kapacita MDS spoločnosti PPA Power DS s.r.o.
Oznámenie pre veriteľov PPA CONTROLL CZ, a.s.
Zakladateľská listina PPA CONTROLL CZ, s.r.o.
Projekt zmeny právnej formy PPA CONTROLL CZ, a.s.
Pozvánka valná hromada 2020
Výsledky hlasovania valná hromada 2019
Pozvánka valná hromada 2019

Žiadosť o pripojenie, dodávku a distribúciu plynu v lokálnej distribučnej sieti
Žiadosť o prístup do lokálnej distribučnej siete – plyn
Žiadosť o pripojenie, dodávku a distribúciu elektriny v miestnej distribučnej sústave
Žiadosť o prístup do miestnej distribučnej sústavy – elektrina
Žiadosť o uzatvorenie rámcovej distribučnej zmluvy – elektrina
Žiadosť o zníženie hodnoty MRK bez zmeny ističa
Žiadosť o ukončenie odberného miesta elektriny alebo plynu
Žiadosť o zmenu alebo výmenu ističa
Žiadosť o zmenu RK a MRK
Žiadosť o pripojenie alebo vyjadrenie k pripojeniu zdroja do distribučnej sústavy

Aktuálne povolenia na dodávku a distribúciu elektriny a plynu schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví sú dostupné na webe www.urso.gov.sk v časti: ROZHODNUTIA / Povolenia.

Zmluva o pripojení do distribučnej siete (plyn) – vzor
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy (elektrina) – vzor
Inteligentné meracie systémy PPA Power DS, s.r.o.
Oznámenie o uvedení lokálneho zdroja do prevádzky
Oznam o prevzatí vzorového Prevádzkoveho poriadku pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav
Vzorový prevádzkový poriadok URSO
Prevádzkový poriadok 2023 – plyn
Havarijný plán MDS
Havarijný plán LDS
OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PRÍSTUP, PRIPOJENIE DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY
Energetický MIX a emisný faktor za 2021
Prevádzkový poriadok 2022 – elektrina
Schválenie prevádzkového poriadku 2022 – elektrina
Prevádzkový poriadok 2022 – plyn
Schválenie prevádzkového poriadku 2022 – plyn
Technické podmienky pripojenia PPA Power DS – elektrina
Technické podmienky pripojenia PPA Power DS – plyn
Technická špecifikácia výmeny dát
Prevádzkový poriadok – elektrina
Prevádzkový poriadok – plyn
Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malý podnik
Energetický MIX a emisný faktor za 2020

Informácie o dopadoch výroby elektriny na životné prostredie sú dostupné na internetových stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu www.shmu.sk

Platné cenové rozhodnutia spoločnosti PPA Power DS s. r. o. schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví sú dostupné na webe www.urso.gov.sk v časti: ROZHODNUTIA.

Oznámenie o výške odvodu do Národného jadrového fondu je dostupné na webe www.njf.sk v časti: dokumenty/dokumenty-jadroveho-fondu/.

Informáciu o výške spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu nájdete na webe finančnej správy TU

Cenník distribúcie elektriny na rok 2023 – región Stredoslovenská distribučná, a.s.
Cenník distribúcie elektriny na rok 2023 – región Západoslovenská distribučná, a.s.
Cenník pripojenia do LDS plyn
Oznámenie o tarifách za straty pri distribúcii elektriny na rok 2023

PPA Power DS – ELEKTRINA distribúcia – ŠK 2023
PPA Power DS – Elektrina dodávka – ŠK 2023
PPA Power DS Plyn distribúcia – ŠK 2023
PPA Power DS Plyn dodávka – ŠK 2023
PPA Power DS – ELEKTRINA distribúcia – ŠK 2022
PPA Power DS – Elektrina dodávka – ŠK 2022
PPA Power DS Plyn distribúcia – ŠK 2022
PPA Power DS Plyn dodávka – ŠK 2022
PPA Power DS – ELEKTRINA distribúcia – ŠK 2021
PPA Power DS – Elektrina dodávka – ŠK 2021
PPA Power DS Plyn distribúcia – ŠK 2021
PPA Power DS Plyn dodávka – ŠK 2021
PPA Power DS – ELEKTRINA distribúcia – ŠK 2020
PPA Power DS – Elektrina dodávka – ŠK 2020
PPA Power DS Plyn distribúcia – ŠK 2020
PPA Power DS Plyn dodávka – ŠK 2020
PPA Power DS – ELEKTRINA distribúcia – ŠK 2019
PPA Power DS – Elektrina dodávka – ŠK 2019
PPA Power DS Plyn distribúcia – ŠK 2019
PPA Power DS Plyn dodávka – ŠK 2019
Vyhodnotenie štandardov kvality PPA Power DS za roky 2009-2018
Vyhodnotenie štandardov kvality PPA Power za roky 2009-2013
Vyhodnotenie energetickej účinnosti distribúcie elektriny za rok 2013
Vyhodnotenie energetickej účinnosti distribúcie elektriny za rok 2012
Vyhodnotenie energetickej účinnosti distribúcie elektriny za rok 2011
Vyhodnotenie energetickej náročnosti distribúcie plynu za rok 2013
Vyhodnotenie energetickej náročnosti distribúcie plynu za rok 2012
Vyhodnotenie energetickej náročnosti distribúcie plynu za rok 2011