PPA POWER DS s.r.o.

Spoločnosť PPA POWER DS s.r.o. vznikla v roku 2009 ako dcérska spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. odčlenením distribučných a správcovských činností od spoločnosti PPA Power s.r.o.

Hlavné dôvody, ktoré viedli k vytvoreniu novej spoločnosti sme zhrnuli do nasledujúcich troch bodov:

Zameranie

 • komplexná správa priemyselných parkov
 • manažment a administratíva správy
 • prevádzkovanie energetických distribučných sietí a zariadení
 • facility management
 • komplexná správa administratívnych budov
 • servis, údržba a revízie zariadení
 • energetické distribučné siete (vybudovanie a registrácia)
 • dodávka energií (elektrika, plyn, voda a teplo)
 • energetický audit a optimalizačné služby, Power IEM

Kontakty

PPA POWER DS, s.r.o.
Vajnorská 137, 830 00 Bratislava
Phone: + 421 2 32 103 800
e-mail: ppa@ppapower.sk

PRODUKTY A SLUŽBY

Naša spoločnosť PPA Power DS s. r. o. je dlhoročným alternatívnym dodávateľom elektrickej energie. V rámci tejto činnosti vykonávame nákup a predaj elektrickej energie. Už v roku 2002 sme začali s prvými dodávkami elektrickej energie pre našich klientov.

Nakupujeme elektrickú energiu v liberalizovanom trhu s elektrickou energiou, kde referenčnými hodnotami pre stredoeurópsky región sú burzy EEX v Lipsku a PXE v Prahe. Všetky činnosti spojené s nákupom a predajom elektrickej energie sú riadené a vykonávané v zmysle platných predpisov vydaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Sme držiteľom platných licencií na predaj a distribúciu elektrickej energie.

Jednou z hlavných činností spoločnosti PPA Power DS s. r. o. je aj dodávka elektrickej energie. Pri voľbe dodávateľa elektrickej energie sú dôležité dva aspekty:

 • Základná cena silovej elektriny, ktorá je určená vlastnosťami odberu zákazníka
 • Vedľajšie produkty a služby, ktorými môže dodávateľ ovplyvňovať celkové náklady na elektrinu

Prvý aspekt vytvorí cenový efekt. Pri málo likvidnom trhu, ako je náš, nebude cena silovej elektriny výrazne odlišujúcim faktorom medzi jednotlivými dodávateľmi.

Ostáva preto ovplyvniť vlastnosti odberu (odberový diagram) a celkovú spotrebu tak, aby vznikol kladný množstevný efekt znižujúci celkovú spotrebu. Tento proces je náročný a vyžaduje si úzku spoluprácu s profesionálom.

Ďalšie služby, ktoré ponúkame v spojení s dodávkou energií sú:

 • analýza vývoja cien na trhu s energetickými komoditami
 • vypracovanie nákupných stratégií pre elektrickú energiu a plyn
 • stráženie parametrov odberu = odstránenie finančných pokút
 • podrobné a prehľadné vyúčtovanie spotrieb energií
 • zobrazenie diagramu odberu cez internetový energetický manažment PowerIEM v reálnom čase
Pri tejto činnosti ide najmä o:

 • riadenie odberu elektrickej energie cez efektívny energetický controlling, z čoho vyplývajú pre Vás úspory v cene za elektrickú energiu
 • vypracovanie odberových diagramov – návrhy pre predikciu množstva predpokladanej spotreby elektrickej energie
 • návrh pre určenie optimálnej hodnoty rezervovanej kapacity – RK (kW) z pohľadu minimalizácie nákladov formou:
  • dĺžky časového úseku platnosti RK
  • dostatočnej rezervy na predpokladané výkyvy vo výrobnom procese
 • Centralizovaný dohľad – Power IEM (internet energy managment)
  • Neustály dohľad nad parametrami odberu
   • ucelený „online“ pohľad na profil  Vašej energetickej situácie
   • Rezervovaná kapacita
   • Porovnanie aktuálnej spotreby EE s kvartálnym množstvom formou predikcie
   • Sledovanie optima v oblasti jalovej dodávky a cos fi (jalový odber)
  • Okamžitá notifikácia v prípade nekorektnosti odberu a nedodržania dohodnutých parametrov
 • Komplexné riešenia a nápravné opatrenia pre vyladenie profilu spotreby EE
 • Rýchla identifikácia možného vzniku nepriaznivých udalostí v odbere energií
 • Okamžitý export opatrení na zníženie nákladov identifikovaných nepriaznivých udalostí
Dnes už snáď každý pozná praktický rozdiel medzi štandardnou a úspornou žiarovkou, ktorá sa správne nazýva kompaktná žiarivka. Štandardná žiarovka produkuje pomerne veľa tepla a málo svetla. Úsporná žiarovka naopak, tým že menej vyhrieva okolie, dosahuje vyššiu účinnosť, približne o 80%. Je to teda efektívnejší spotrebič, ktorý sa aj napriek vyššej nákupnej cene oplatí viac. Veď prečo platiť za teplo, keď chceme svietiť?

Je zrejmé, že súčasné technológie otvárajú nové možnosti a efektívnejšie riešenia, nielen v oblasti osvetľovania. Nové konštrukcie, nové materiály a postupy, to všetko umožňuje znížiť spotrebu energií. Náš zákazník dostáva odborné poradenstvo, ktorého výsledkom sú postupy k dosiahnutiu úspory.

Energetický audit sa zameriava na odhalenie neefektívnej spotreby energie a tiež hľadá akékoľvek ďalšie úniky energie, ktoré je možné odstrániť. Zameriavame sa na všetky oblasti, ktoré spotrebujú príliš veľa energie (elektrina, plyn, teplo), pričom vyprodukujú na dnešné pomery príliš málo užitočnej práce.

Výsledkom energetického auditu je:

 • Identifikácia neefektívnych oblastí v hospodárení s energiami
 • Návrh nízko-nákladových a rýchlo návratných opatrení (do 2 rokov)
 • Návrh dlhodobých investícii do zlepšenia efektivity využitia energií (návratnosť v horizonte 2-5 rokov)
 • Manažérske zhrnutie energetického auditu
 • Realizácia úsporných opatrení
Power IEM (Internet Energy Management) je informačný systém založený na webových technológiách. Hlavné vlastnosti, ktoré PowerIEM ponúka:

 • on-line sledovanie priebehu aktuálnej spotreby energií v štandardných meracích periódach,
 • sledovanie a vyhodnocovanie parametrov vašej spotreby,
 • sledovanie vašich okamžitých aj fakturačných finančných nákladov,
 • evidencia dohodnutých parametrov spotreby energií,
 • upozorňovanie na prekročenie nastavených parametrov,
  vypracovanie a odosielanie výstupov a hlásení požadovaných legislatívou

Optimalizačný balík je časť powerIEM, ktorá sa stará o optimalizáciu Vašej spotreby energií. Optimalizáciu v rámci moderných trendov rozdeľujeme nasledovne: Optimalizácia odpínaním – pomocou odpínania energeticky významných spotrebičov, ktoré majú malý vplyv na kontinuitu výroby v čase energetickej špičky. Toto odpínanie sa uskutočňuje pomocou riadiaceho systému pre riadenie 1/4h maxima. Táto metóda optimalizácie sú tzv. “zadné vrátka”, t.j. posledná možnosť, pretože časté odpínanie zariadení môže negatívne ovplyvniť proces výroby a životnosť zariadení. Preto je dôležité dôsledné naplánovanie výroby, t.j. optimalizácia plánovaním, popísaná v ďalšom bode. Optimalizáciu odpínaním zabezpečuje modul IEMpeak. Optimalizácia plánovaním – pomocou sledovania priebehu spotreby celého podniku a zároveň energeticky a technologicky významných zariadení. K tomuto kroku je potrebné vybudovať sieť meraní týchto spotrebičov. Na základe nazhromaždených údajov je možné plánovať výrobu tak, aby sa dosiahla optimálna spotreba elektrickej energie a tým jej nižšia cena. Tieto funkcionality zabezpečuje modul IEMplan.

Všeobecnou úlohou distribúcie energií je preniesť energiu z bodu A do bodu B, vo forme elektriny, plynu, či tepla. Obvykle sa jedná o distribúciu z miesta výroby, či nákupu energie do odberného miesta zákazníka.

V rámci Slovenskej republiky zabezpečujeme distribúciu energií vo viacerých lokálnych distribučných sieťach. Lokálne siete tvoria vymedzené územia, kde vystupujeme ako lokálny distribútor a všetky naše činnosti spadajú pod dohľad ÚRSO.

Zodpovednosti spoločnosti PPA Power DS s. r. o. pri tejto činnosti sú nasledovné:

 • Vytváranie a registrácia miestnych distribučných sietí
 • Zabezpečenie bezporuchovej distribúcie energie v rámci vymedzeného územia
 • Prevádzka energetických zariadení (trafostanice, rozvodne, regulačné stanice) slúžiacich k distribúcii
 • Minimalizácia výpadkov dodávok energie, obvykle s využitím II. nezávislého napájacieho vedenia
 • Meranie a on-line monitoring energií
 • Rozširovanie siete pre nových zákazníkov a pri zvyšovaní objemu energií
 • Vykonávanie činnosti v súlade s aktuálne platnou legislatívou
Komplexná správa priemyselných parkov a objektov zahŕňa rozsiahle množstvo služieb:

Manažment a správa

 • Výkon manažmentu správy
 • Administratíva správy
 • Reporty – hlásenia, mesačné správy, ročné manažérske správy
 • Rozpočty
 • Technická agenda

Technická správa

 • Ekonomická prevádzka objektov a energetických zariadení
 • Preventívna prevádzková údržba
 • Plánovaný servis
 • Nepretržitá 24 hodinová pohotovostná služba
 • Údržba po poruche – opravy
 • Odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zariadení
 • Administratíva a evidencia

Facility managment

 • Údržba budov
 • Údržba zelene
 • Letná a zimná údržba komunikácií
 • Údržba kanalizácie
 • Odpadové hospodárstvo
 • Čističky odpadových vôd
 • Ochrana nehnuteľnosti
 • Deratizácia
Priemyselné parky a logistické centrá vznikajú na území Slovenskej republiky za účelom centralizácie priemyslu a logistiky do spoločného územia. Dosahuje sa tým vyššia efektivita prevádzok, skrátenie termínov dodania a aj zjednodušenie prepravy tovarov. Týmto spôsobom vznikajú lokálne distribučné siete (LDS).

Naše skúsenosti s prevádzkovaním LDS siahajú do obdobia budovania prvých priemyselných parkov na Západnom Slovensku.

Naším cieľom je zabezpečiť pre klientov komplexné služby tak, aby boli oslobodení od starostí s okolím budovy, energetickými zariadeniami, údržbou a podpornými činnosťami.

Činnosti spoločnosti PPA Power DS s. r. o. pri prevádzkovaní LDS:

 • Distribúcia energií v rámci územia LDS
 • Prevádzkovanie zariadení slúžiacich k chodu LDS, spoločných zariadení a zariadení pre distribúciu energií
Hlavným zámerom tohto produktu je poskytovanie komplexných realizačných služieb pre našich zákazníkov.

Komplexnými službami pri realizácii našich zákaziek rozumieme:

 • návrh riešenia
 • legislatívne zastupovanie
 • realizácia projektovej dokumentácie
 • realizácia dodávok
 • realizácia montáže
 • revízie a skúšky
 • realizácia záručných a pozáručných servisov

Cieľom tejto služby je dodať zákazníkovi zariadenie, poprípade objekt s prevzatím zodpovednosti vo všetkých etapách realizácie a jeho následného využívania a prevádzkovania.

Oblasti, na ktoré sa zameriavame pri poskytovaní predmetných služieb sú:

 • realizácie investičnej výstavby
 • realizácie stredných, veľkých a generálnych opráv nami spravovaných a prevádzkovaných zariadení
Kogenerácia alebo inak kombinovaná výroba elektriny a tepla je považovaná za technológiu tretieho tisícročia, stáva sa súčasťou moderného a ekonomicky výhodného energetického hospodárenia. Ide  o výrobu elektriny na takom mieste a v takom množstve, pri ktorom je možné využiť odpadové teplo pri výrobe elektrickej energie

( napr. poľnohospodárstvo, priemysel, administratívne budovy, ale aj bytové domy). Výrazným spôsobom šetrí životné prostredie.

Spoluprácou so spoločnosťami PPA máte zabezpečené :

 • vypracovanie štúdie realizovateľnosti
 • výstavbu energetického zdroja „na kľúč“ s možnosťou spolufinancovania projektov
 • implementáciu zdrojov do miestnych distribučných sietí
 • spoľahlivé prevádzkovanie
 • možnosť získania dotácií pri výrobe elektrickej energie a tepla z obnoviteľných zdrojov hospodárnym spôsobom
 • 40 % nižšie zaťaženie životného prostredia v porovnaní s oddelenou výrobou elektriny a tepla
Každé teleso v našom okolí, ako aj všetky živé organizmy majú schopnosť vyžarovať zo svojho povrchu infračervené – elektromagnetické žiarenie. Práve táto vlastnosť nám dáva jedinečnú možnosť skúmať objekty bezkontaktným spôsobom, pretože každá vyžiarená energia nesie informáciu o aktuálnom stave a vlastnosti tohto objektu. Dnešné moderné termografické kamery sú schopné toto žiarenie zosnímať a spracovať do podoby, z ktorej človek na základe svojich odborných vedomostí a praxe dokáže vyčítať všetky užitočné informácie. Tieto získané informácie ďalej dávajú možnosť detailne analyzovať stav a vlastnosti skúmaného objektu. Z tohto dôvodu je možné termovízne meranie aplikovať v rôznych vedných oboroch ako je: elektro-energetika, stavebníctvo, strojárstvo, medicína a pod.

Úlohou termovízneho merania je odhaliť prípady, kedy stav skúmaného objektu nie je považovaný za normálny prevádzkový režim (prehrievanie sa, prepúšťanie tepla atď). Prostredníctvom merania sa dajú takéto prípady odhaliť a včas identifikovať. Následná intervencia dokáže zamedziť vznik finančnej a materiálnej škody, či už na objekte, alebo celej skupine zariadení, ktoré sú jej súčasťou (elektrické vedenia, rozvádzače, stroje a pod.)

Pomocou termovízneho merania dokážeme:

 • Sledovať elektrické vedenia a odhaliť prípadné poruchy na vedení
 • Identifikovať nesprávne dimenzovanie vedenia alebo spojov
 • Identifikovať nadmerné oteplenie prvkov elektrických zariadení
 • Identifikovať nadmerné opotrebenie alebo zaťaženie prvkov elektrických zariadení
 • Identifikovať problémové časti zariadení na výrobu, prenos alebo distribúciu elektriny

V rámci termovízneho merania ponúkame:

 • Obhliadku elektrických zariadení alebo vedení
 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Vykonanie termovízneho merania
 • Spracovanie a analýzu nameraných údajov
 • Návrh riešení na odstránenie zistených problémov
 • Vypracovanie správy o meraní
 • Konzultáciu s objednávateľom
 • Dodávku a realizáciu montáže alebo inštalácie
Životnosť a poruchovosť strojov a všetkých prvkov elektrických zariadení závisí od stavu siete, teda od jej kvality. Kvalita siete má významný vplyv aj na množstvo spotrebovanej elektriny a taktiež na nedodržanie zmluvných podmienok jej distribúcie, s ktorými sa spájajú vysoké pokuty. Všetko sú to faktory, ktoré spôsobujú zbytočne vyššie prevádzkové náklady a v niektorých prípadoch aj veľké materiálne škody. Pod pojmom kvalita siete sa rozumie dodržanie štandardných prevádzkových parametrov elektrickej energie, ktoré vychádzajú z noriem a odporúčaní výrobcov strojov a elektrických zariadení. Kvalita siete je definovaná podľa normy STN EN 50160, ktorá definuje a popisuje charakteristiky napájacieho napätia týkajúce sa frekvencie, veľkosti, priebehu vlny a symetrie krajných napätí.

Zlú kvalitu siete môžu napríklad zapríčiniť (zdroje rušivých vplyvov):

 • Indukčné a oblúkové pece
 • Elektrická trakcia
 • Nerovnomerné zaťaženie fáz (jednofázové zaťaženie)
 • Elektrické polovodičové zariadenia
 • Usmerňovače, frekvenčné meniče
 • Tyristorom riadené pohony
 • Generátory

Zlá kvalita siete môže napríklad zapríčiniť (následok rušivých vplyvov):

 • Blikanie svietidiel (flicker efekt)
 • Prídavné zohrievanie transformátorov
 • Zaťaženie vedení
 • Poškodenie citlivých zariadení
 • Korózia svoriek
 • Chybná činnosť regulačných zariadení a ochranných prvkov
 • Prídavné straty na kondenzátoroch a rotačných strojoch
 • Prídavný hluk motorov a iných prístrojov
 • Prídavné činné straty
 • Zníženie životnosti zariadení
 • Vznik nežiadúcich rezonančných javov v sieti
 • Nárast chýb meracích a regulačných zariadení

Pomocou merania kvality siete vieme zistiť:

 • Kolísanie frekvencie napájacej siete
 • Veľkosť napájacieho napätia
 • Odchýlky napájacieho napätia
 • Rýchle zmeny napätia
 • Poklesy napájacieho napätia
 • Krátkodobé a dlhodobé prerušenie napájacieho napätia
 • Dočasné a prechodové prepätie pri sieťovej frekvencii medzi pracovnými vodičmi a zemou
 • Nesymetriu napájacieho napätia
 • Harmonické a medziharmonické napätia
 • Napätie signálov v sieti superponovaných na napájacie napätie

V rámci služby merania kvality siete ponúkame:

 • Obhliadku rozvodov a elektrických zariadení
 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Vykonanie merania kvality siete pomocou analyzátora siete a ďalších pomôcok v určených bodoch elektrickej siete
 • Spracovanie a analýzu nameraných údajov
 • Návrh riešení na odstránenie zistených problémov
 • Vypracovanie správy o meraní
 • Konzultáciu s objednávateľom
 • Dodávku a realizáciu montáže alebo inštalácie
V súčasnej dobe je už nevyhnutnosťou sledovať spotrebu energí, pravidelným získavaním informácií o nameraných hodnotách kdekoľvek sa nachádzate. Náš systém ponúka nasledovné možnosti:

 • Online zobrazenie odberu energie prostredníctvom grafu
 • Prehľadne graficky a číselne spracovaná história nameraných dát
 • Automatické upozorňovanie na anomálie alebo na prekročenie sledovaných parametrov v odbere prostredníctvom SMS a/alebo e-mailu
 • Prednostné zobrazenie a náhľad faktúry za odobratú energiu
 • Prístup k službe online merania kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom internetu
 • Nulové počiatočné náklady za zavedenie online merania – platba formou mesačného paušálu
 • Žiadne zásahy do Vášho terajšieho merania, systém merania zbiera údaje a komunikuje s Vašim súčasným meradlom energie
 • Systém online merania spracováva namerané dáta požadované legislatívou SR a automatizovane zasiela monitorovaciemu stredisku alebo inému subjektu
 • Jednoduchý a rýchly export nameraných dát do tabuľkového formátu Excel v rôznej forme

Naša spoločnosť využíva internetový energetický managment PowerIEM, z ktorého Vám vieme poskytnúť:

 • Monitoring spotreby (výroby) a parametrov elektrickej energie 24h denne, 7 dní v týždni
 • Sledovanie spotreby elektriny v aktuálnom čase, v 15 minútovom rozlíšení
 • Historický prehľad a archivácia nameraných parametrov a spotreby elektrickej energie
 • Zobrazenie parametrov elektriny (činnej zložky, jalovej zložky, účinníku, rezervovanej kapacity) taktiež prostredníctvom diagramu
 • Nepretržitý dohľad systému nad meranými údajmi (notifikácia), možnosť jeho nastavenia a upozorňovanie na vzniknuté anomálie v odbere prostredníctvom SMS a/alebo e-mailu
 • Možnosť vytvorenia niekoľkých užívateľských kont
Spoločnosť PPA Power DS s. r. o. zabezpečuje v rámci energetických auditov hodnotenie osvetľovacích sústav z hľadiska ich efektívnosti. Energetická optimalizácia osvetľovacích sústav je proces, pri ktorom Vám spoločnosť PPA Power DS s. r. o. komplexne zastreší:

 • zhodnotenie aktuálneho stavu osvetlenia
 • návrh alternatívneho riešenia s úsporami energie
 • výpočet úspor a návratnosť nového osvetlenia
 • svetlotechnický projekt (návrh svietidiel, 3D vizualizácia), výpočet priemernej osvetlenosti
 • dodávka svietidiel a príslušenstva
 • realizácia (zabezpečenie elektroinštalačných prác a montáž svietidiel)
 • možnosť inštalácie podružného merania spotreby energie potrebnej na osvetlenie a jej sledovanie v PowerIEM