Informácie o spracúvaní cookies

Všetky cookies a obdobné nástroje spracované na webstránke www.ppacontroll.sk sú spravované spoločnosťou PPA CONTROLL, a.s., so sídlom: Vajnorská 137, 830 00 Bratislava, IČO: 17 055 164, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 159/B
V súvislosti s cookies sa môžete kedykoľvek obrátiť na spoločnú zodpovednú osobu:

  • emailom na: dpo@ppacontroll.sk
  • telefonicky na: +421 2 49237123
  • poštou na adrese: Zodpovedná osoba (DPO), PPA CONTROLL, a. s. Vajnorská 137, 830 00 Bratislava

Tento dokument dopĺňa a konkretizuje Podmienky ochrany a súkromia, ktoré sú dostupné na https://www.ppacontroll.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a je primárne venovaný návštevníkom webstránky, pretože sa zameriava na poskytovanie informácií o používaní cookies a obdobných nástrojov v súvislosti s používaním webstránky a využívaní takto získaných dát.
Ako dotknutá máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zároveň, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, máte ako dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vykonávanom na:

  • právnom základe oprávnených záujmov; a
  • účely priameho marketingu.

Daná námietka má rovnaký účinok ako odvolenie súhlasu

Cookies sú textové súbory, ktoré sa uložia do Vášho prehliadača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní našej webstránky a zasielajú nám informácie o Vašej aktivite. Ide o technológiu, ktorá zlepšuje používanie webstránky, napr. tým, že nám umožňuje rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie.

Na našej webstránke využívame tieto základné typy cookies:

  • Nevyhnutné cookies – sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky, nakoľko umožňujú základnú funkcionalitu webstránky, prevádzku, bezpečnosť, zapamätanie ich základných nastavení (napr. jazyk, veľkosť písma – tzv. preferenčné cookies) a umožňujú základné funkcie, ako je navigácia po stránke a prístup k zabezpečeným oblastiam webu alebo úplne základné meranie návštevnosti bez zdieľania dát s treťou stranou;
  • Marketingovo-analytické cookies – zbierajú dáta o používaní webstránky, ktoré nie sú nevyhnutné pre ich fungovanie a umožňujú nám adresnejšie a presnejšie cielenie reklám (napríklad na sociálnych sieťach) na základe profilácie a zaradenia návštevníkov webstránky do konkrétnych demografických skupín ako aj meranie úspešností týchto reklám a kampaní prípadne iné štatistické merania používania webstránky.

Zákon hovorí, že aj bez Vášho súhlasu môžeme využívať súbory cookies, ak sú nevyhnutne potrebné na prevádzku a správne fungovanie našej webstránky, ktorú požadujete zobraziť, pričom nevyhnutné cookies ukladáme automaticky na právnom základe oprávnených záujmov. Pre všetky marketingovo-analytické cookies vyžadujeme Váš predchádzajúci súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Zároveň rozlišujeme medzi tzv. „1st party“ cookies – ktoré ukladáme priamo my resp. naše servery – a tzv. „3rd party“ cookies – ktoré ukladajú naši externí poskytovatelia služieb / tretie strany.

Nevyhnutné a marketingovo-analytické cookies využívame na:

Účel spracúvania Typ cookies Právny základ
Bezpečnosť a optimálne fungovanie webstránky Nevyhnutné cookies Oprávnený záujem
Marketingové a PR účely Marketingovo-analytické cookies Súhlas dotknutej osoby
Štatistické účely Nevyhnutné aj marketingovo-analytické Právne základy pôvodných účelov uvedené vyššie v spojitosti s recitálom č. 50 GDPR a čl. 89 GDPR (súhlas, oprávnený záujem)

Tieto jednotiace účely pozostávajú z viacerých spracovateľských operácií opísaných nižšie:

Účel spracovania Bližšie vysvetlenie
Bezpečnosť a optimálne fungovanie webstránky  Optimálne fungovanie webstránky. Ide o spracúvanie nevyhnutných a tzv. preferenčných cookies, ktoré nám umožňujú používať Vami zvolené nastavenia webstránok ako napr. uchovávanie si udelenia súhlasu alebo nesúhlasu s cookies, či zvolené jazykové nastavenia alebo Vašu konfiguráciu prehrávača vložených videí, či iných aktívnych prvkov.

 

Bezpečnosť webstránky. Ide o spracúvanie nevyhnutných cookies, ktoré prispievajú k ochrane pred botmi a na aktiváciu ochrany webstránok pred DoS/DDoS kybernetickými útokmi. Pri dosahovaní účelu sa používajú aj cookies od Google ReCaptcha na čítanie a filtrovanie požiadaviek robotov.

 

Základné meranie návštevnosti webstránok. Ide o spracúvanie nevyhnutných cookies, ktoré umožňujú získavať a vyhodnocovať základné štatistiky o používaní našich webstránok pre potreby vylepšovania jej výkonu a dostupnosti v prípade zvýšenej návštevnosti bez možnosti ich zdieľania s treťou stranou a využívania pre potreby marketingovej analytiky.

Marketingové a PR účely Cielenie a personalizácia obsahu reklamy.  Zahŕňa spracúvanie marketingovo-analytických cookies najmä na: (i) prispôsobovanie a zobrazovania reklamy na sociálnych sieťach a YouTube; (iv) prispôsobovanie a zobrazovania bannerovej reklamy a sponzorovaných odkazov pri vyhľadávaní pri používaní internetu. Na základe súhlasu s cookies vieme cieliť efektívnejšie naše reklamné kampane a zobrazovanie reklám na Vašich profiloch zriadených na sociálnych sieťach, či pri prezeraní videí na YouTube alebo pri bežnom používaní internetu

Marketingová analytika alebo štatistika.  Zahŕňa spracúvanie marketingovo-analytických cookies najmä (i) pri využívaní špecializovaných nástrojov (napr. Google Analytics) s cieľom lepšie rozumieť a interpretovať dáta o návštevníkoch Webstránok a spôsobe akým využívajú naše služby a webstránky, či o reklamných kampaniach a následne ich využívať pri cielení reklamy, (ii) segmentovaniu zákazníkov do rôznych demografických skupín, ktorým sa prispôsobujú reklamné kampane. Na základe súhlasu s cookies vieme lepšie vyhodnotiť používanie našich webstránok pre potreby marketingových aktivít smerujúcich k zvyšovaniu povedomia o skupine PPA a podpore dosahovania našich obchodných cieľov.

Štatistické účely Zahŕňa spracúvanie marketingovo-analytických cookies nevyhnutné najmä na: (i) zostavovanie štatistických výstupov, výkazov, hlásení, správ, analýz a rôznych pracovných a analytických podkladov potrebných pre interné štatistické účely skupiny PPA CONTROLL (ii) vytváranie anonymizovaných a agregovaných štatistických údajov spracúvaných na iné legitímne účely (napr. bezpečnosť o optimálne fungovanie webstránky), ktoré majú právny základ a o ktorých boli dotknuté osoby riadne informované v súlade s recitálom 50 a čl. 89 GDPR.

Tieto vyššie uvedené spracovateľské operácie sú vykonávané aj na základe našich oprávnených záujmov, ktorými sú:

  • Optimálne fungovanie webstránok;
  • Bezpečnosť webstránky;
  • Základné meranie návštevnosti webstránok.

 

Nižšie uvádzame konkrétny zoznam cookies, ktoré využívame na našej webstránke. V zozname sú zahrnuté aj informácie týkajúce sa životnosti cookies resp. dĺžky ich funkčnosti.  Podľa doby uchovávania cookies vo Vašom zariadení alebo internetovom prehliadači sa dajú cookies rozdeliť na krátkodobé (tzv. session cookies), ktoré sa po zavretí prehliadača alebo ukončení relácie vymažú a dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení a vymažú sa až po uplynutí určitej doby alebo až aktívnym vymazaním cookies, ktoré môžete kedykoľvek vykonať vy (viď napr. ako kontrolovať cookies?). .

Názov cookies Účel používania Prenos do 3. krajiny Poskytovateľ Doba používania Typ
Typ: nevyhnutné cookies

Účel spracúvania: Bezpečnosť a optimálne fungovanie webstránky / nevyžaduje sa udelenie súhlasu

_grecaptcha Používa sa na rozlíšenie ľudí a robotov. Je to prospešné pre webovú stránku, aby bolo možné podávať platné správy o používaní ich webových stránok. Nie ppacontroll.sk Trvale až do vymazania HTTP
_GRECAPTCHA Používa sa na rozlíšenie ľudí a robotov. Je to prospešné pre webovú stránku, aby bolo možné podávať korektné správy o používaní ich webových stránok. Áno, USA google.com 179 dní HTTP
rc::a Používa sa na rozlíšenie ľudí a robotov. Je to prospešné pre webovú stránku, aby bolo možné podávať platné správy o používaní ich webových stránok. Áno, USA google.com Trvale až do vymazania HTTP
rc::b Používa sa na rozlíšenie ľudí a robotov. Áno, USA google.com Počas doby spojenia HTTP
rc::c Používa sa na rozlíšenie ľudí a robotov. Áno, USA google.com Počas doby spojenia HTTP

 

Názov cookies Účel používania Prenos do 3. krajiny Poskytovateľ Doba používania Typ
Typ: analytické cookies

Účel spracúvania: Marketingové a PR účely / vyžaduje sa udelenie súhlasu

_ga Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky. Nie, dáta  sú uložené vo Francúzsku ppacontroll.sk 2 roky HTTP
_ga_# Je používané Google Analytics za účelom zberu údajov ohľadom počtu návštev používateľov webstránky, ako aj dátumy prvých a ostatných návštev. Nie, dáta  sú uložené vo Francúzsku ppacontroll.sk 2 roky HTTP
_gat Používa sa na zrýchlenie výpočtov na strane Google Analytics. Slúži na spracúvanie štatistických údajov o používaní našej webstránky. Nie, dáta  sú uložené vo Francúzsku ppacontroll.sk 1 deň HTTP
_gid Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky. Nie, dáta  sú uložené vo Francúzsku ppacontroll.sk 1 deň http

Prostredníctvom interakcie s aktívnym prvkom „Nastavenie cookies“ sa Vám opätovne zobrazí cookies lišta, v ktorej stačí jedným klikom zmeniť Vašu pôvodnú preferenciu na nesúhlas (viď obrázok nižšie). Zmeny nastavení sa prejavia ihneď.

Svoj súhlas viete odvolať aj uplatnením žiadosti dotknutej osoby zaslanej našej zodpovednej osoby, ale tento proces nie je okamžitý a automatický. Odporúčame preto zmenu nastavení realizovať priamo na Webstránkach vyššie popísaným spôsobom.

Ak neudelíte súhlas cez našu cookies lištu (pokiaľ ide o marketingovo-analytické cookies), tieto cookies nebudú uložené do Vášho zariadenia, čo nebude mať dopad na funkčnosť webstránky. Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa vlastného uváženia kedykoľvek prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadač . V prípade vymazania aj nevyhnutných cookies nemusia fungovať niektoré nastavenia a funkcie webstránky.

Marketingovo-analytické cookies tretích strán je tiež možné kontrolovať prostredníctvom aj tzv. opt-out mechanizmov, ktorými zabránite využívaniu konkrétnych cookies tretej strany nielen vo vzťahu k našej webstránke, ale celkovo k používaniu akýchkoľvek iných webstránok, prípadne vo vzťahu ku konkrétnym sociálnym sieťam, ktoré používa e a máte na nich zriadené vlastné používateľské konto.

Google Analytics Inštalovaním add-on doplnku do Vášho internetového prehliadača zabránite ukladaniu cookies od služby Google Analytics a celkovo Vášmu monitorovaniu touto službou nielen na našej, ale aj na akejkoľvek inej Webstránke. Add-on je dostupný tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Uložené cookies vo Vašom prehliadači je možné vymazať aj cez nastavenia Vášho internetového prehliadača podľa informácií uvedených nižšie, podľa toho, aký prehliadač používate:

Ak si želáte zvýšiť svoju ochranu pred neoprávneným sledovaním Vášho zariadenia a správania na internete cez cookies (najmä tretích strán), využite funkciu „Do Not Track“ (resp. Blokovanie cookies tretích strán), ktorú si podľa typu využívaného prehliadača viete zapnúť podľa nasledovných inštrukcií:

Ako súčasť zabezpečenia našej webstránky pred kybernetickými útokmi využívame aktuálne Google reCAPTCHA. Používaním našej webstránky beriete na vedomie, že rozhranie ReCAPTCHA API funguje tak, že zhromažďuje informácie o hardvéri a softvéri týkajúce sa Vášho koncového zariadenia využívaného pri prehliadaní našej webstránky a tieto posiela spoločnosti Google na analýzu. Tieto údaje sa využívajú na vylepšovanie tejto služby a všeobecné bezpečnostné účely, pričom nebudú využívané na zobrazovanie prispôsobenej reklamy spoločnosťou Google. Ďalšie podrobnosti o spracúvaní osobných údajov nájdete v Pravidlách ochrany súkromia, Zmluvných podmienkach používania služieb Google a doplnkových informáciách pre Google reCAPTCHA, ktoré sa vzťahujú aj na poskytovanie tejto služby.

Na našej webstránke sú dostupné tiež jednoduché prepojenia (linky), ktoré umožňujú okamžité prepojenie medzi našou webstránkou a našim profilom zriadeným na sociálnej sieti alebo inej platforme (napr. Facebook, YouTube, LinkedIn). V súvislosti s prepojením a používaním sociálnych sietí Vám odporúčame sa oboznámiť s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvané poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook a LinkedIn) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí na vlastné účely, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. PPA nemá záujem spracúvať na žiadnom profile na sociálnej sieti Vaše osobné údaje z osobitnej kategórie osobných údajov. Prípadné uvedenie dodatočnej informácie z Vašej strany, ktoré by odhaľovalo takéto citlivé údaje bude považované za náhodné získanie tzv. spozorovaných údajov, ktoré nebude ďalej nijako systematicky spracúvané, okrem ich vymazania alebo anonymizácie.

Facebook

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Meta Platforms, Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook alebo podľa tlačidla „like“ („páči sa mi“) na webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „like“ (páči sa mi) alebo na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. Skupina PPA Vás upozorňuje, že pri využívaní našich webových stránok nemáme žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania, resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o Vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojov registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku Vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu Vašej činnosti na internete k Vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracúvania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook nižšie.

Radi by sme Vás tiež informovali, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited so sídlom 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami.

V prípade, keď využívame službu „page insights“, resp. Štatistiky stránky týkajúce sa nášho profilu zriadeného na sociálnej sieti Facebook, máme spoločne s Facebookom postavenie spoločného prevádzkovateľa.

V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža, môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

LinkedIn

V prípade, ak navštívite a používate náš profil zriadený na tejto sociálnej sieti, môžeme spracúvať Vaše osobné údaje spoločne so spoločnosťou LinkedIn Corporation, so sídlom 1000 W Maude Ave Sunnyvale (HQ), California, USA, ktorá je súčasťou skupiny Microsoft, na štatistické účely v rámci využívania služby „page insights“. Viac informácií nájdete nižšie.

Používanie tejto sociálnej siete má pre nás však v prvom rade význam v tom, že prostredníctvom nášho profesionálne spravovaného účtu budujeme zvyšovanie povedomia o skupine PPA v online prostredí (napr. pridávaním PR obsahu) a v druhom rade na nadviazanie internej komunikácie s odborníkmi a profesionálmi, ktorých by sme mohli mať záujem zamestnať alebo s nimi nadviazať inú formu profesionálnej spolupráce. Prostredníctvom nášho účtu tak môžu naši personalisti viesť komunikáciu s našimi potenciálnymi obchodnými partnermi, či vhodnými kandidátmi na obsadenie voľného pracovného miesta. Okrem toho môžeme využívať aj služby LinkedIn Ireland Unlimited Company zamerané na podporu nášho marketingu a PPC (Pay Per Click) kampaní, ktorých cieľom je najmä zvyšovať návštevnosť našich webstránok, či účelovo vytvorených podstránok (microsites). Tiež môžeme využívať aj LinkedIn nástroje na správu našich kampaní ako (Campaign manager) a personalizovanú internú poštu na zasielanie nášho obsahu pri budovaní PR a povedomia o skupine PPA, či pri informovaní o voľnej pracovnej pozície vhodnej pre Váš profil. V prípade, ak využívame tieto služby, LinkedIn bude vystupovať ako náš sprostredkovateľ, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú právne záruky vysvetlené nižšie.

PPA zodpovedá za spracúvanie Vašich dát iba určitom v rozsahu, napríklad ak navštívite náš profil, ak spolu komunikujeme na sociálnej sieti alebo ak na Vás cielime reklamu na sociálnych sieťach. Na našich profiloch na sociálnych sieťach môžeme spracúvať Vaše osobné údaje a cookies na marketingové alebo štatistické účely spoločne s príslušnými prevádzkovateľmi sociálnych sietí ako tzv. spoloční prevádzkovatelia v zmysle GDPR. Na základe tejto skutočnosti sme povinní Vás informovať o základných častiach dohôd, ktoré sme uzatvorili podľa čl. 26 GDPR:

Áno, v nevyhnutnom a minimálnom rozsahu. Niektorí z našich dodávateľov, ktorých cookies alebo služby poskytovateľov sociálnych sieťach využívame, majú sídlo resp. ich ďalšie skupinové spoločnosti v Spojených štátoch amerických, ktoré sú vo všeobecnosti považované za tretiu krajinu, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany. V mnohých prípadoch dáta fyzicky nemusia opúšťať servery lokalizované v EÚ, avšak spracúvanie z dôvodu sídla dodávateľa môže podliehať právnemu poriadku v tretej krajine. Tieto cezhraničné prenosy preto vykonávame len v striktnom súlade s právnymi predpismi (najmä GDPR) a len v prípadoch, ak sú podľa našich záverov a zistení prijaté dostatočné opatrenia zmierňujúce riziká pre dotknuté osoby, tak ako vyžuje Súdny dvor EÚ vo veci C-311/18 (Schrems II).

Dodávateľ / tretia strana Primerané záruky a dodatočné opatrenia
Google Cloud EMEA Limited so sídlom 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írsko pre služby Google / Google Ireland Limited so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko pre služby Youtube

(Google Analytics, YouTube Feed plugin a Google reCaptcha)

Informácie o spracúvaní osobných údajov – Google

Nový typ štandardných zmluvných doložiek schválených príslušným rozhodnutím Európskej komisie (modul 1 a modul 2) a primerané dodatočné opatrenia s bližším vysvetlením nastavenia.

Meta Platforms Ireland Limited so sídlom 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

(Page Insights, Custom audiences, Measurements and Analytics)

Informácie o spracúvaní osobných údajov – Facebook

Informácie o spracúvaní osobných údajov – WhatsApp

Informácie o spracúvaní osobných údajov – WhatsApp (pri prenose údajov mimo EHP)

 

Používajú sa štandardné zmluvné doložky, konkrétne kombinácia starých (štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov sprostredkovateľom z tretích krajín schválené rozhodnutím Európskej komisie 2010/87/ES z 5. februára 2010) a nových doložiek (modul 3) vložených formou dodatku k všeobecným podmienkam spracúvania osobných údajov a primerané dodatočné opatrenia vysvetlené tu:

Vysvetlenie štandardných zmluvných doložiek

Vysvetlenie primeraných dostatočných opatrení

Informácie pre vládne žiadosti o údaje

Informácie o vládnych žiadostiach o údaje

LinkedIn Ireland Unlimited Company so sídlom Wilton Place, Dublin 2, Írsko Informácie o spracúvaní osobných údajov. Používa sa nový typ štandardných zmluvných doložiek schválených príslušným rozhodnutím Európskej komisie (modul 2), kde sú opísané aj prijaté dodatočné opatrenia.

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti, napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Vedenie spoločnosti PPA CONTROLL, a.s.

Verzia 1.0