Manažérske systémy

Spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. a jej dcérske spoločnosti majú zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 už od roku 1997. V roku 2022 to bude chvályhodných 25 rokov procesného prístupu s dôrazom nielen na pochopenie a dôslednosť v plnení požiadaviek zainteresovaných strán, ale aj na dosahovanie efektívnej výkonnosti procesov a ich zlepšovanie.
Integrálnou a nevyhnutnou súčasťou našich podnikových procesov sú zásady bezpečnosti pri práci, ochrany zdravia a životného prostredia.
Komunikáciou o dôležitosti kvalitatívnych, bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek so zamestnancami Skupiny PPA CONTROLL, vrátane pracovníkov dodávatel’ov, zabezpečujeme ich uplatňovanie a plnenie pri realizácii zákaziek. Chceme zabezpečiť dlhodobú spokojnosť a plnenie očakávaní zákazníkov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán, chceme eliminovať vznik pracovného úrazu a poškodenie zdravia, eliminovať riziká podnikateľských aktivít a minimalizovat‘ nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.
Postupnou integráciou jednotlivých manažérskych systémov v oblasti kvality, bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia v Skupine PPA CONTROLL sa nám podarilo re-certifikačným auditom získať jednotný certifikát podľa STN EN ISO 9001, 14001 a 45001.
Zodpovedný prístup spoločnosti v HSE oblasti potvrdzujeme aplikovaním certifikovaného štandardu SCCP (Certifikovaná bezpečnosť dodávateľov), čím chceme zabezpečiť plnenie požiadaviek na bezpečnosť práce, ochranu zdravia a životného prostredia nad rámec legislatívnych požiadaviek.

Pre komplexnejšie uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán sa vedenie Skupiny PPA CONTROLL rozhodlo implementovať požiadavky systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy STN EN ISO/IEC 27001. Už v roku 2020 spoločnosti Skupiny PPA CONTROLL začali s integráciou opatrení, zvyšujúcich ochranu údajov a informácií, do podnikových procesov s cieľom celkového zvyšovania úrovne informačnej bezpečnosti.
Implementačný proces bol zavŕšený certifikačným auditom v októbri 2021, na základe ktorého sa Skupine PPA CONTROLL podarilo získať certifikát systému informačnej bezpečnosti podľa normy STN EN ISO/IEC 27001. Veríme, že dôkladnou ochranou údajov a informácií budeme naďalej Vaším dôveryhodným a spoľahlivým partnerom.

Predmet certifikovaných manažérskych systémov zahŕňa činnosti v oblastiach: „Obchodná činnosť, projektovanie, inžiniering, dodávka, inštalácia a servis riadiacich systémov, prístrojovej techniky, slaboprúdových a silnoprúdových elektrosystémov v priemyselných odvetviach a v energetike. Riadenie a realizácia projektov zameraných na dodávku kompletných technologických celkov. Projektovanie a výroba rozvádzačov. Nakupovanie a predaj energií.“

ISO 9001/14001/45001

ISO/IEC 27001

SCCP:2011