Meranie a regulácia

Zabezpečíme, aby technologické procesy boli pod kontrolou a bezpečné. Nielen dodáme samotné meracie a regulačné prístroje, ale zabezpečíme aj spracovanie projektovej dokumentácie, montáž prístrojov a zariadení, uvedenie do prevádzky vrátane následných opráv a údržby. Patria sem hlavne nasledovné činnosti:

  • Meracie okruhy teplôt, tlakov, tlakových diferencií, prietokov, hladín, posuvov a iných fyzikálnych veličín
  • Špeciálne merania, detekcie výskytu spaľovacích a toxických plynov, ekologické merania
  • Systémy na analýzy kvapalín a plynov
  • Regulačné ventily a pohony
  • Regulátory a vyhodnocovacie systémy
  • Prepojenia na riadiace a silnoprúdové systémy

Referencie