Na prvý pohľad to vyzerá ako prejazd cez dieru v kopci, skutočnosť je však oveľa komplikovanejšia. Každý cestný tunel v sebe skrýva zložitú technológiu – dopravné značenie, svetlá, ventilátory, kamerový systém, rôzne senzory. Prevádzkovatelia ich inštalujú s jediným cieľom, aby sa motoristom počas jazdy nič zlé nestalo.

V úplných začiatkoch sa stavalo bez zásadnejšieho technického vybavenia a nehody mali preto často fatálne následky. Vedeli ste, že pri havárii a požiari sa cestný tunel začne správať ako vysoká pec a teplota sa šplhá až na úroveň 1 200 °C?

Európsky parlament a Rada EÚ preto v roku 2004 prijali smernicu, ktorej cieľom bolo vytvorenie jednotnej, stálej, a vysokej úrovne ochrany všetkých európskych občanov v cestných tuneloch. Tá presne definuje požiadavky na technologickú a bezpečnostnú infraštruktúru v závislosti od jeho dĺžky, intenzity dopravy, od toho, či ide o jedno-, dvoj-, alebo viacrúrový tunel a podobne. Všetky požiadavky vyplývajúce zo smernice platia od roku 2006 aj u nás a za ich aplikáciu zodpovedá Národná diaľničná spoločnosť.

Kľúčové aspekty bezpečného prevádzkovania tunelov

Za bezproblémovým prejazdom sa skrýva rozsiahla technológia, ktorá zabezpečuje kompletný chod tunela a bezpečnosť ľudí, ktorí ním prechádzajú. Jej mozgom je výkonný centrálny riadiaci systém, ktorý sa rozsahom približuje riadeniu väčšej výrobnej prevádzky. Na premávku okrem toho 24 hodín denne dozerajú operátori na pracovisku s vizualizáciou technológie a dohľadom z kamier.

Tak ako všetky technológie na svete, ani tie v tuneloch nestačí iba dodať a nainštalovať. Potrebujú aj pravidelnú kontrolu, servis a údržbu. Ide totiž o špecifické prostredie, náchylné na vyššiu koróziu, znečistenie, a vlhkosť, čomu treba prispôsobiť použité materiály a zariadenia.

PPA CONTROLL, a.s., pôsobí na trhu v tejto oblasti už viac ako 22 rokov. V dcérskej spoločnosti PPA INŽINIERING, s.r.o., za to zodpovedá náš tím „Doprava“, alebo oficiálne – Úsek dopravných technológií. Využívame aj projekčné vedomosti nášho technického úseku a podporu z výrobného a obchodného úseku.

Energia, osvetlenie, kamery a ventilácia

Všetky zariadenia v tuneli potrebujú elektrinu. Energia je zabezpečovaná dvomi nezávislými VN vedeniami alebo jednou VN linkou a dieselovým generátorom. Pre prípad ich výpadku sú pripravené záložné zdroje s nábehom bez výpadku, čo je realizované prostredníctvom UPS.

Distribúciu elektrickej energie zabezpečujú VN rozvodne, transformátorové stanice, NN rozvodne, z ktorých vedú káblové vedenia pre napájanie technológie distribuované z hlavných a podružných rozvádzačov.

Prvoradou úlohou systému osvetlenia v tuneloch je zabezpečiť ochranu zraku vodičov. Jeho intenzita na vjazdoch a výjazdoch závisí od intenzity slnečného jasu v okolí portálov. Osvetlenie je regulované automaticky pomocou dvoch jasomerov – jeden je vonku a druhý vo vnútri tunela. Napríklad pri východe alebo západe slnka treba nastaviť osvetlenie vjazdov na maximum a až v ďalších úsekoch intenzita svietenia klesá. Súčasťou systému je aj osvetlenie únikových chodieb, LED značenie únikových ciest, označenie okrajov vozovky a vonkajšie osvetlenie pred vjazdom.

Pre dohľad nad premávkou v operátorskom pracovisku slúžia kamery v tunelových rúrach, v únikových cestách, v núdzových zálivoch a rozvodniach. Ďalšie otočné kamery poskytujú prehľad na oboch vjazdoch. Operátori tak vidia stojace auto, kolónu, chodca, alebo vozidlo v protismere, a môžu včas zasiahnuť. Kamery dokonca dokážu merať aj úsekovú rýchlosť. Aby bol obraz na operátorskom pracovisku dokonalý, na všetkých kamerách sa počas odstávky čistia objektívy, ktoré sú vždy značne znečistené usadeninami, či už prachu alebo z výfukových plynov.

V prípade požiaru je životne dôležitý vetrací systém. Zabezpečujú ho prúdové ventilátory, prípadne odsávacie ventilátory pre odvod dymu. Riadi ich elektrická požiarna signalizácia, dajú sa však ovládať aj ručne z príslušných rozvádzačov. Funkčnosť ventilácie monitorujú snímače prúdenia vetra, spolu s analyzátormi viditeľnosti a koncentrácie CO.

V prípade núdzových situácií, napríklad pri havárii vozidla s následným požiarom, sa o informovanosť posádok vozidiel postará tunelový rozhlas a rozhlasové vysielanie prijímané autorádiami vo vozidlách. V tuneli sa šíri aj rádiový signál pre vysielačky zložiek Integrovaného záchranného systému, prevádzkovateľa tunela a mobilných operátorov GSM.

Úloha PPA CONTROLL a mimoriadne udalosti

Prevádzkovatelia tunelov kladú extrémny dôraz na bezpečnosť ľudí – a to je aj prvoradý cieľ technológií, ktoré dodáva PPA CONTROLL a zabezpečuje ich údržbu. Počas nej sa preveruje funkčnosť zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre zaregistrovanie mimoriadnej udalosti.

Túto skupinu tvorí kamerový dohľad, elektrická požiarna signalizácia, kabíny SOS núdzového volania a tunelový rozhlas spolu s rozhlasovým vysielaním. Ich funkcionalitu je možné plnohodnotne otestovať len počas odstávky so simuláciou mimoriadnej udalosti. Vtedy dochádza k detekcii stavu v tuneli bezpečnostnými zariadeniami, čo vyvolá celý rad reakcií ostatného technologického vybavenia.

Zmenia sa symboly na premennom dopravnom značení s uzavretím tunela a odklonením dopravy, spustí sa požiarna ventilácia, upozornenie vodičov cez tunelový rozhlas a rádio automatickými hláškami o situácii, alebo priamou slovnou informáciou operátora. Kvalita a intenzita šíreného signálu a funkčnosť samotného systému je preverená meraniami.

Počas simulovania mimoriadnej udalosti je komplexne preverená nielen celková funkčnosť, ale aj redundantnosť centrálneho riadiaceho systému, ktorý nepretržite monitoruje a riadi celú technológiu a procesy v tuneli. Vybavený je diagnostickými funkciami, ktoré umožňujú včasnú detekciu porúch a v predstihu upozornia operátora na neštandardné namerané hodnoty, ktoré môžu byť predzvesťou vznikajúceho problému. Počas uzávierky tunela prebieha aj analýza chybových hlásení, kontrola využitia systémových prostriedkov, a údržba a čistenie výpočtovej techniky.

Aj keď to motoristi nemajú radi, zatvoreniu tunela počas údržby sa z bezpečnostných dôvodov nedá vyhnúť. Robí sa to v priemere dvakrát za rok, na jar a na jeseň, zvyčajne počas víkendu, tak aby bola premávka čo najmenej obmedzená.

Pravidelne cvičia aj zložky integrovaného záchranného systému, vrátane simulácie nehody a zadymenia tunela. Výstražná informácia „Z dôvodu údržby tunel uzavretý“ šoférov nepoteší, má však nesmierny význam pre našu bezpečnosť.