Firma je živý organizmus, ktorého srdcom sú jej zamestnanci. Ľudia sú kľúčom k úspechu podobne ako bunky v tele, ktoré spolupracujú na udržaní životaschopnosti, zdravia a vitality.

Aby firma mohla úspešne prekonávať výzvy, rozvíjať sa a rásť, musí mať nielen dobrú atmosféru a jasné pravidlá, ale aj pestovať kultúru inovácií a kreativity. Takáto atmosféra umožňuje zamestnancom cítiť sa ako súčasť niečoho väčšieho a podporuje ich v rozvoji ich jedinečných talentov a schopností.

Keď sa nájde rovnováha medzi požiadavkami práce a potrebami zamestnancov, vytvára sa prostredie, kde môžu kvitnúť nielen obchodné ciele, ale aj osobný rast a spokojnosť zamestnancov. V takomto prostredí zamestnanci nie sú len číslami na papieri, ale sú považovaní za neoddeliteľnú súčasť celku s vlastnými názormi a hlasom.

Aby sa pochopili a splnili rôzne požiadavky, je kľúčové ich najprv spoznať a analyzovať. Implementácia týchto poznatkov do každodennej praxe môže pomôcť vytvoriť viac zapojené a motivované pracovné prostredie. Detailný prieskum názorov všetkých zamestnancov môže odhaliť skryté príležitosti na zlepšenie a inovácie.

Pohľad na realitu

Žijeme v čase veľkých zmien, keď sa potreby a očakávania zamestnancov rýchlo menia. Porozumenie týmto dynamickým potrebám je kľúčové na zlepšenie pracovného prostredia. V konečnom dôsledku je úspech firmy odrazom spokojnosti a angažovanosti jej zamestnancov. Rozvíjanie prostredia, kde sa cenia nápady a príspevky každého jednotlivca, môže viesť k neustálemu rastu a prosperite celej organizácie.

Z týchto dôvodov sme sa aj my rozhodli uskutočniť zamestnanecký prieskum. Jeho formát bol prekvapivo veľký. Našou snahou bolo získať pohľad na realitu, nastaviť si zrkadlo a identifikovať príležitosti na zlepšenie pracovného prostredia. Výsledky nenechali na seba dlho čakať a s hrdosťou môžeme konštatovať, že sme dosiahli významnú účasť 65 % zamestnancov a ohromujúci prísun myšlienok, nápadov a hodnotných podnetov. Sme vďační všetkým za ich aktívnu účasť, otvorenosť a konštruktívny prístup.

Otvorená komunikácia – kľúč k úspechu

Jedným z najdôležitejších aspektov tohto prieskumu bol pre nás aspekt otvorenosti. Sme nesmierne šťastní, že naši zamestnanci sa podelili o svoje myšlienky a názory bez obáv, čo nám poskytlo komplexný pohľad na dynamiku nášho pracovného prostredia.

Otvorenosť je kľúčovým prvkom efektívnej komunikácie a ochota zamestnancov zdieľať svoje pocity nám pomáha lepšie porozumieť potrebám celej skupiny PPA CONTROLL.

Podnety, ktoré nás inšpirujú

Množstvo podnetov, ktoré sme prijali, nás nesmierne inšpiruje a motivuje k zlepšovaniu. Prijaté návrhy na inovácie, ako zefektívniť naše procesy a pracovné prostredie, nás utvrdzujú v tom, že máme kvalitný a angažovaný tím. Venovať sa budeme všetkým konkrétnym oblastiam, ktoré boli identifikované, a postaráme sa, aby podnety našich zamestnancov nadobudli konkrétnu podobu.

Spracovali sme neuveriteľných 2 175 odpovedí na otvorené otázky, z ktorých 1 020 obsahovalo konkrétny podnet na zlepšenie. Je to 47 %, čo považujeme za významný prejav otvorenosti. Nie všetky odpovede boli pozitívne, ale aj negatívnu spätnú väzbu využijeme ako konštruktívnu kritiku. Pomer negatívnych/neutrálnych/pozitívnych odpovedí bol vyvážený: 30/36/34 %.

Podnety boli zaradené do oblastí, ktorých sa týkajú: odmeňovanie, leadership, vzdelávanie, interná komunikácia, procesy, benefity, pracovné vzťahy, firemná kultúra, spolupráca v skupine, obchod, pracovné prostredie/prostriedky a zahraničné projekty.

Na tomto mieste chceme výsledky prieskumu v jednotlivých oblastiach stručne zhodnotiť a popísať, na čo sa potrebujeme zamerať, aby sme informačný potenciál, ktorý sme dostali od našich zamestnancov, naplno využili na zlepšovanie pracovného prostredia.

Pracovná oblasť

Veríme, že pozitívne pracovné prostredie je základom spokojnosti a výkonnosti zamestnancov. Snažíme sa vytvárať priestor, kde sa každý cíti ocenený a podporovaný v rámci tímu. Taktiež nastavenie procesov sa stáva kľúčovým faktorom spokojnosti zamestnanca a jeho fungovania v tíme. V prieskume sme hodnotili firemné procesy, pravidlá, náročnosť alebo vyťaženosť. Vyjadrenia boli na témy ako podpora inovácií a zainteresovanosť na zlepšovaní. Jednou z našich firemných hodnôt je vášeň pre dokonalosť, preto sú výsledky tejto časti pre nás dôležité a budeme hľadať spôsoby, ako ich podporiť.

Z podnetov našich zamestnancov vyplýva potreba lepšieho nastavenia funkčnosti procesov a pravidiel a ich následná kontrola. Niektoré podnety sú zamerané na potrebu inovácie technického vybavenia.

Odmeňovanie a benefity

Odmeňovací systém bol tiež predmetom prieskumu a sme radi, že sme získali náhľad na to, čo je pre zamestnancov dôležité. Spätná väzba nám pomáha lepšie porozumieť očakávaniam v oblasti odmeňovania. Plánujeme vyhodnotiť súčasný systém a na základe návrhov implementovať zmeny, ktoré budú spravodlivé a motivujúce.

Podnety boli zamerané na súčasnú potrebu valorizácie miezd, nastavenie pravidelného zvyšovania miezd alebo nastavenie odmeňovania podľa výkonu. Uvedomujeme si, že spravodlivé odmeňovanie je jeden z najdôležitejších faktorov spokojnosti zamestnancov. Naše úsilie bude zamerané na prehodnotenie spôsobu odmeňovania a nastavenie vzťahu medzi odmenou a výkonom.

Tímová spolupráca

V srdci každej úspešnej spoločnosti stojí schopnosť jednotlivých entít pracovať ako jeden celok. V našom holdingu sme si uvedomili, že pravá sila spočíva v tom, ako dobre vieme spolupracovať a navzájom sa podporovať. Vytváranie silných tímov vyžaduje viac než len zručnosti jednotlivcov. Vyžaduje to dôveru, komunikáciu a ochotu pracovať spoločne na spoločných cieľoch. Spoločné ciele máme nielen v rámci tímu na oddelení a jednotlivých spoločností, ale máme spoločné ciele aj v rámci skupiny.

Aj v podnetoch od našich zamestnancov sme rozpoznali potrebu oživiť ducha spolupráce a prekročiť hranice jednotlivých entít. Táto iniciatíva nie je iba o zdieľaní zdrojov, ale o tvorbe prostredia s cieľom vytvoriť kultúru spolupráce so zameraním na podporu. Podnety boli zamerané na zlepšenie spolupráce v rámci skupiny a poskytovanie vzájomnej podpory.

Vedenie spoločnosti a firemná stratégia

Vedenie spoločnosti a formulovanie firemnej stratégie sú kľúčovými prvkami, ktoré formujú nielen osud organizácie, ale aj skúsenosti a angažovanosť jej zamestnancov. Zamestnanci sú srdcom každej spoločnosti, a preto je dôležité, aby cítili, že ich manažment nielen „riadi loď“, ale má jasné ciele a výnimočnú stratégiu pre spoločnú budúcnosť.

Ukázalo sa, že naše ponúkané produkty a komplexné služby zamestnanci vnímajú naozaj veľmi pozitívne. Napriek tomu podnety obsahovali veľmi konkrétnu inšpiráciu zlepšiť podporu od vedúcich zamestnancov a zvýšiť kvalitu riadenia projektov, čo nám dáva príležitosť byť ešte úspešnejší.

Priamy nadriadený

Vnímanie vedenia nadriadeného hrá v pracovnom prostredí kľúčovú úlohu a vieme, že má výrazný vplyv na výkon, angažovanosť a spokojnosť zamestnancov. Pozitívne vedenie nadriadeného môže podnecovať inovácie a kreativitu v tíme. Zamestnanci, ktorí cítia, že ich nápady sú vítané a podporované, majú vyšší predpoklad prispieť k inováciám v pracovnom prostredí. Zaujímal nás názor zamestnancov na vedenie, aby sme mohli odstrániť bariéry v komunikácii a spolupráci. Chceme vytvárať prostredie, kde naši ľudia môžu slobodne vyjadrovať svoje myšlienky a obavy.

V podnetoch zamestnanci poukazovali na to, že ich návrhy na zlepšenie nie sú dostatočne podporované, v mnohých prípadoch chýba spätná väzba na ich prácu a v niekoľkých prípadoch bolo poukázané na nespravodlivý prístup nadriadeného.

Vzdelávanie: investícia do nášho spoločného rastu

Jedným z výrazných výsledkov je záujem pracovníkov o vzdelávanie. Vysoké percento účastníkov vyjadrilo záujem o ďalšie vzdelávacie možnosti. Toto nás inšpiruje a povzbudzuje pokračovať v investíciách do rozvoja zručností a vedomostí našich zamestnancov.

Podnety na vzdelávanie boli zamerané na potrebu odborných školení v ešte väčšej miere, nespravodlivé prideľovanie vzdelávania a nedostatočné zdieľanie skúseností a znalostí v odborných tímoch.

Firemná kultúra a zamestnávateľská značka

Hrdosť zamestnancov na to, že pracujú v skupine PPA CONTROLL, sa v prieskume ukázala na vysokej úrovni. Dostali sme pozitívny obraz o vnímaní značky PPA CONTROLL. Je to povzbudivý signál a radi by sme udržali tento pozitívny trend. Chceme podporiť otvorený dialóg na ďalšie zlepšovanie a urobiť zamestnávateľskú značku ešte príťažlivejšiu na udržanie a prilákanie talentov.

Z otvorených odpovedí vnímame, že zamestnanci si cenia dobrú atmosféru a výborné vzťahy na pracovisku. Našou snahou je tieto hodnoty udržiavať.

Interná komunikácia: základný kameň efektívnej organizácie

Internej komunikácii by nemala byť pripisovaná len rola nástroja, ale skôr tá najdôležitejšia rola výstavby mosta medzi vedením a zamestnancami. Transparentnú komunikáciu vnímame ako kľúčový faktor v budovaní dôvery medzi vedením a zamestnancami.

Z podnetov vyplýva, že našim zamestnancom chýbajú informácie. Otvorene sa vyjadrili, že informácie dostávajú často neskoro a neaktuálne alebo niektoré informácie im dokonca chýbajú. Ďalším podnetom bol ich záujem o informácie o pracovných príležitostiach. Teší nás, že naši ľudia majú záujem rásť s PPA CONTROLL.

Zahraničné projekty

Významnou časťou nášho biznisu sú zahraničné zákazky, ktoré tvoria čoraz väčší podiel. Ich dôležitosť potvrdzujeme aj tým, že potrebujeme identifikovať, ako je vnímaná samotná realizácia zahraničných projektov a, samozrejme, aj poskytovaná podpora.

Realizácia zahraničných projektov už prešla určitým vývojom a našou snahou je pokračovať a zlepšovať ich a podporovať zamestnancov, ktorí na nich pracujú.

Najviac podnetov zo všetkých bolo práve na oblasť zahraničných projektov. V rámci samotného riadenia zahraničných projektov sme zistili, že nám chýba lepšia pripravenosť na projekty, technická vybavenosť a podpora zo strany vedúcich zamestnancov. Negatívne bola hodnotená pripravenosť zamestnancov na projekty – či už jazyková, alebo informačná o samotnom projekte alebo odmeňovaní.

Angažovanosť: výsledky, ktoré nás tešia

Výsledky zamestnaneckého prieskumu poskytujú jasný obraz o úrovni angažovanosti našich zamestnancov. S radosťou môžeme tvrdiť, že sme dosiahli vysokú úroveň angažovanosti, čo svedčí o pozitívnom postoji zamestnancov voči našej spoločnosti. Oddanosť a odhodlanie prispievajú k pozitívnej atmosfére, ktorá tvorí základ našej firemnej kultúry. V dotazníku bola angažovanosť vyhodnotená v oblasti Firemná kultúra a Zamestnávateľská značka koeficientom.

Čo ďalej?

Po vyhodnotení prieskumu sa práca nekončí, práve naopak, začína sa najdôležitejšia časť. Na základe získaných výsledkov a podnetov vznikne akčný plán, ktorý bude cieľavedomým sprievodcom na ceste k zlepšeniu tých oblastí, ktoré potrebujú pozornosť. Tento plán bude skutočným tímovým úsilím – každý zamestnanec sa bude môcť podieľať na zlepšovaní prostredníctvom fokusných skupín, ktoré budú navrhovať konkrétne kroky na zlepšenie.

Akčný plán nebude len súborom abstraktných ideí. Bude obsahovať konkrétne aktivity s jasnými termínmi dokončenia a určenými zodpovednými osobami. Počas celého roka budeme pravidelne prezentovať pokrok v plnení týchto plánov, aby sme si udržali transparentnosť a zapojenie zamestnancov.

Zamestnanecký prieskum nie je len suché zbieranie dát. Je to aktívny dialóg, je to šanca počuť hlas nášho najcennejšieho aktíva – našich zamestnancov. Ako firma, ktorá sa usiluje o nové horizonty a implementuje novú stratégiu, si uvedomujeme, že kľúčom k úspechu tejto transformácie je aktívne počúvanie tých, ktorí sú v epicentre nášho úspechu. Vnímaním a reagovaním na ich názory a potreby nielenže zvyšujeme spokojnosť a angažovanosť zamestnancov, ale taktiež posilňujeme celkové zdravie a vitalitu našej spoločnosti. Tento prístup nás posúva bližšie k tomu, aby sme boli nielen úspešnou firmou, ale aj pracoviskom, kde sa každý cíti vypočutý, cenený a súčasťou niečoho väčšieho.