Každá firma má svoj prirodzený životný cyklus, v rámci ktorého sa lepšie roky striedajú s horšími. Aby prežila a ďalej sa rozvíjala, potrebuje víziu, stratégiu a plán, ktoré stoja na pevných hodnotách. Kým smerovanie sa môže zmeniť, hodnoty ostávajú. Iba vďaka tomu môže spoločnosť pretrvať a rozvíjať sa ďalej.

Holding PPA CONTROLL je už celé roky značkou kvality a jeho dcérske spoločnosti sú spoľahlivým partnerom rôznorodých projektov. Aby sa spoločnosť ďalej rozvíjala, zachovala si stabilitu a odolala konkurencii aj výzvam trhu, potrebuje dobrú, priebežne aktualizovanú stratégiu rozvoja v podobe dlhodobého plánu, ktorý je postupne rozpracovaný do strednodobých až operatívnych úloh.
Na prelome rokov 2021 a 2022 sme preto z troch desiatok manažérov PPA CONTROLL vytvorili Strategickú skupinu, ktorá sa raz mesačne schádzala a kreovala nové plány skupiny aj každej jednej dcérskej spoločnosti.
Mali pritom na pamäti, že aj najlepšia stratégia je bez skvelých ľudí zbytočná. PPA CONNTROLL ich našťastie má a spolu s nimi chceme stavať na hodnotách, ktoré považujeme za zmysluplné a dôležité.

 

Naša vízia

Sme presvedčení, že najdôležitejším faktorom úspechu spoločnosti je dlhodobé dodržiavanie hodnôt a zásad, ktoré boli strategicky vytýčené a s ktorými sa stotožňuje ako vedenie spoločnosti, tak jej zamestnanci. V zlých časoch sme pripravení zmeniť čokoľvek, avšak naše hodnoty a presvedčenie musia pretrvať.
Víziu a stratégiu, ktorá vzišla z práce strategickej skupiny a ktorú chceme v nasledujúcich rokoch napĺňať, sme zhrnuli do jednej vety. Chceme byť zdrojom inšpirácie úspešných a spoluvytvárať svet čistejších a komfortnejších technológií. Naším cieľom je byť najlepší nielen v tom, čo robíme, ale aj v tom, ako to robíme a chceme, aby aj tí najlepší v obore a odvetví hľadali u nás radu či inšpiráciu. Chceme byť pre nich cenným zdrojom zlepšení, inovácií a unikátnych riešení.
Popri snahe o udržateľný rast však budeme aj spoločensky zodpovední, pretože považujeme za dôležité, aby prostredie, v ktorom ľudia žijú, bolo čisté. Veríme, že sa nám to bude dariť vďaka tomu, že sme tím odborníkov vdychujúci život technológiám budúcnosti. A vďaka pevným hodnotám, za ktoré sme si stanovili stabilitu, vynaliezavosť, vášeň pre dokonalosť a partnerstvo.

 

Stabilita ako hodnota

Byť stabilnou firmou pre našich zákazníkov, zamestnancov aj akcionárov pre nás v PPA CONTROLL znamená, že chceme a budeme neustále hľadať nové obchodné príležitosti a nové trhy, rozvíjať to, v čom sme už dnes dobrí a odstraňovať nedostatky.
Iba dosahovaním kvality, a to bez kompromisov, ale so zreteľom na optimalizáciu procesov a odhaľovanie a odstraňovanie zbytočných nákladov, môžeme pracovať efektívne. Ďalšou pridanou hodnotou, ktorú sme už v minulosti dávali našom zákazníkom, je integrácia rôznorodých služieb od dodávateľov, za ktorých preberáme zodpovednosť. V tomto budeme pokračovať, aby sme boli stabilným a spoľahlivým partnerom.

 

Nové riešenia

V PPA CONTROLL považujeme za našu cennú hodnotu aj vynaliezavosť a zvedavosť. Motivuje nás túžba vytvárať lepší svet. Preto sme kreatívni v hľadaní výnimočných a efektívnych technologických riešení, vytvárame prostredie a atmosféru, ktorá motivuje našich zamestnancov k inovatívnosti a hľadaniu nových riešení.
Našich zákazníkov nielen počúvame, ale aj predvídame ich budúce potreby, aby sme boli pripravení na ich napĺňanie.
Podporujeme originalitu, odlišnosť a inakosť, ktorá má pre zákazníka zmysel, radi spochybňujeme zabehané riešenia, premýšľame nekonvenčne a usilujeme sa prinášať do našich činností pozitívne zmeny.

 

Dokonalosť ako vášeň

Naším cieľom do ďalších rokov je v dobrom slova zmysle udivovať našimi riešeniami, ich efektívnosťou, originálnosťou a výnimočnosťou.
Sme odhodlaní dokončovať projekty do detailov, pričom si uvedomujeme, že zlepšovanie je nikdy sa nekončiaci proces. Baví nás nachádzať riešenia aj tých najťažších a najzložitejších úloh. A to s dôrazom na ochranu životného prostredia, bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci.

 

Hodnota partnerstva

Naše hodnoty by nebolo možné vyznávať a dodržiavať bez korektných vzťahov. Nielen s našimi zákazníkmi a dodávateľmi, ale aj so všetkými zamestnancami patriacimi do rodiny PPA CONTROLL.
Preto si zakladáme na otvorenosti, informovanosti a dôvere. Partnerstvo pre nás znamená vážiť si jeden druhého, spoľahnúť sa na seba navzájom, byť voči sebe zodpovedný a vytvárať priestor na prezentovanie každého názoru. Ctíme si a podporujeme tímového ducha a vzájomný rešpekt.
Naše stabilné hodnoty a novo stanovené vízie budú vytvárať základ nášho podnikateľského úsilia, poskytujú rámec pre naše strategické a operatívne rozhodnutia a vytvárajú základy pre to, aby sa spoločnosť oslobodila od závislosti na kľúčových jednotlivcoch.
Sme presvedčení, že naša zdieľaná vízia podporí súdržnosť, tímovú prácu a komunitu úspešného života PPA CONTROLL.