Člen skupiny PPA CONTROLL, spoločnosť LiV ELEKTRA, a. s., ako vedúci konzorcia so spoločnosťou VUJE, a. s., pomáha Slovensku dosiahnuť vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť v distribúcii elektrickej energie. Podieľa sa na výstavbe unikátnej a technologicky prelomovej elektrickej stanice v Mierove.

Západoslovenská distribučná, a. s., je investorom projektu novej elektrickej stanice, ktorá bude v obci Mierovo na západnom Slovensku slúžiť ako trafostanica meniaca 110 na 22 kV. Lokalita bola zvolená účelovo s cieľom vytvoriť nový napájací bod medzi existujúcimi elektrickými stanicami 110/22 kV v Podunajských Biskupiciach a v Dunajskej Strede.

Nový napájací bod vyrieši zvyšujúce sa nároky na distribúciu elektrickej energie v regióne a zároveň zlepší napäťové pomery v distribučnej sústave 22 kV v danej lokalite.

Novovzniknuté vedenia sa budú do veľkej miery ukladať pod zem, čo je veľké plus z pohľadu ohľaduplnosti k životnému prostrediu, ale taktiež z pohľadu spoľahlivosti elektrickej stanice. Stavba, v ktorej Západoslovenská distribučná, a. s., preinvestuje viac ako 20 miliónov eur, pričom 35 % z objemu financií poskytne Európska únia prostredníctvom programu Danube InGrid, má byť dokončená a skolaudovaná v roku 2024.

Kým však dosiahneme míľnik odovzdania a skolaudovania diela, čaká nás mnoho výziev.

 

Riadenie projektu

Projekt elektrickej siete Mierovo a jeho riadenie sa skladá zo štyroch základných fáz. Prvou je spúšťanie projektu, vtedy investor stanovuje účel a ciele projektu. Z pohľadu našej spoločnosti to bola fáza projektovej a inžinierskej prípravy stavby.

„V tomto smere môžeme konštatovať, že projektová dokumentácia a inžinierska činnosť, ktorú zabezpečovala pre investora spoločnosť LiV – EPI, s. r. o., naplnila náročné požiadavky štandardu, ako aj prvky projektu spoločného záujmu Európskej únie,“ skonštatoval Ing. Peter Mekel, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti LiV ELEKTRA, a. s.

Projektová a inžinierska príprava pritom zahŕňala nové prvky BIM (Building Information Modeling/Informačný model projektovaného diela) s cieľom znižovať chybovosť projekčných riešení, identifikovať a odstraňovať možné problémy ešte pred začatím realizácie stavby, zlepšiť koordináciu medzi prevádzkovými súbormi a stavebnými objektmi a vytvoriť čo najlepší základ pre prípadné zmeny nákladov. BIM výraznou mierou prispieva k bezpečnosti počas realizácie stavby aj jej užívania.

 

SMART ciele

Aktuálne sme v druhej, realizačnej fáze projektu stavby elektrickej stanice Mierovo. Je to tiež fáza, v ktorej do „hry“ vstupuje manažér projektu so svojím projektovým tímom, aby naplánoval a zosúladil všetky jednotlivé ciele.

„Každý cieľ by mal mať vlastnosti vyjadrené akronymom SMART, kde každé písmeno vyjadruje požadovanú vlastnosť cieľa. S – špecifický, konkrétny, jasný, M – merateľný, A – akceptovateľný s pridelenou zodpovednosťou, R – reálny a T – časovo ohraničený,“ vysvetlil P. Mekel.

SMART ciele sú mimoriadne dôležité. Ak si napríklad ako jeden z cieľov stanovíme kvalitu diela a oceľové konštrukcie, môžeme tento kľúč použiť nasledovne: S – štandard vyhotovenia, normy a interné smernice pre výrobu, definovaný dielenskou dokumentáciou, M – určenie spôsobu merania parametrov, od merania vstupnej ocele do výroby a jej verifikácie cez meranie výstupného produktu, napríklad kvality zinkovania, protipožiarneho ošetrenia a podobne. A -akceptovateľnosť ceny, prípadne akceptovateľnosť spôsobu výroby investorom na preberacom konaní dodávky, R – reálnosť zabudovania výrobku na stavbe a T – dodržanie časových parametrov obstarania, výroby a montáže.

„Takto sa dá posúdiť každý cieľ projektu – dodržanie investičných nákladov stavby, personálne a materiálno-technické zabezpečenie stavby v kontexte harmonogramu stavby, bezpečnosť počas výstavby… Dôležité je nepodceniť fázu plánovania a venovať jej potrebný časový a vecný priestor, implementujúc aj výsledky analýzy rizík a ohrození projektu. Môžu byť rôzne, od nedostatočného naštudovania zmluvy a rozpočtu cez financovanie až po ohrozenie z dôvodu poveternostných vplyvov,“ doplnil riaditeľ spoločnosti LiV ELEKTRA, a. s.

 

Overené postupy a inovatívne riešenia

Pri výbere dodávateľov kľúčových komponentov a služieb uplatňujeme už overené postupy. Plán nasadenia vlastného strojového vybavenia je pritom vždy postavený tak, aby používanie strojov a zariadení nekolidovalo s inými prebiehajúcimi projektmi.

Zároveň hľadáme inovatívne riešenia, akým je napríklad využívanie vlastného digitálneho vytyčovacieho prístroja PLT 300 od spoločnosti Hilti, ktorý sa nám podarilo po schválení investičného plánu obstarať. Vďaka tomuto zariadeniu dokážeme byť pružnejší, presnejší, nezávislí a šetríme náklady spojené s vytyčovacími prácami.

Vo fáze realizácie hrubých terénnych úprav sme dostali lekciu o novom riziku, s ktorým sme v pláne nepočítali, ale odteraz ho určite budeme zohľadňovať. Vzhľadom na vlastnosti podložia bola potrebná kompletná mikropilotáž stavby. Celkovo bolo realizovaných viac ako 200 mikropilót. V plánovacej fáze sme však nerátali s vysokou prašnosťou, spôsobenou sprašovým charakterom pôdy a následným vplyvom poveternostných podmienok. V budúcnosti si na to dáme pozor a zabezpečíme potrebné ochranné pracovné pomôcky, čím prispejeme k vyššiemu komfortu a bezpečnosti počas realizácie stavby.

V každom, aj v tom najlepšie naplánovanom projekte sa vyskytnú nepredpokladané faktory a „prekvapenia“. Iba skutočne odborná a skúsená spoločnosť ich však dokáže manažovať tak, aby stavbu ovplyvnila v minimálnom rozsahu. Navyše sa poučí, a tak bude každý jej ďalší projektový plán ešte exaktnejší.