Microgrid je medzinárodný pojem, ktorý sa v slovenskej legislatíve nazýva miestna distribučná sústava. Pozostáva z odberateľov energií, zdrojov a flexibility energie. Nie je úplnou novinkou, ale až súčasnosť ukázala, aká je významná pre subjekty, ktoré potrebujú byť nepretržite zásobené energiami. Aspoň čiastočná nezávislosť od monopolných distribútorov a nepretržitá kontrola nad spotrebou je v konkurenčnom prostredí veľkou výhodou.

PPA CONTROLL a jej dcérske spoločnosti sa od svojho vzniku špecializujú na služby a dodávky v oblasti energetiky. Do portfólia služieb, ktoré PPA CONTROLL poskytuje, patrí aj budovanie, správa a prevádzka microgrid sietí.

 

Čo je microgrid?

Ide o inteligentnú miestnu distribučnú sústavu s presne definovanými hranicami, ktorá pôsobí ako samostatná a nezávislá entita. Microgrid integruje a automatizuje distribuované zdroje energií, energetické úložiská aj vlastnú výrobu energií.

Microgrid je v podstate inteligentná a vzájomne spolupracujúca distribučná sieť elektriny, plynu, tepla a chladu. V Európskej únii vzniká s rozumným a logickým cieľom dosiahnuť celkovú dereguláciu energetických odvetví.

Typickými lokalitami a subjektmi, v ktorých má microgrid význam, sú priemyselné a logistické parky, obchodné centrá, ako aj administratívne a bytové komplexy či nemocnice. Odberateľom poskytujú rýchlejší spôsob pripojenia k sieťam a zjednodušujú odber elektriny, plynu, tepla a chladu.

 

Centralizácia s jasnými pravidlami

Spájanie výrobných, logistických, ale aj obchodných služieb či služieb bývania do väčších celkov si vyžaduje tvorbu inteligentných distribučných sietí – microgrid. Dosahuje sa tým vyššia efektivita prevádzok, skrátenie termínov dodania, ako aj zjednodušenie prepravy tovaru.

Naše skúsenosti s prevádzkovaním energetických sietí siahajú do obdobia budovania prvých priemyselných parkov v segmente automotive na západnom Slovensku a dnes dokážeme klientom pomôcť aj s vybudovaním a správou microgrid sietí. Dlhoročné know-how v regulovaných oblastiach nám umožňuje prevádzkovať niekoľko desiatok miestnych distribučných sietí elektriny, plynu, tepla a chladu.

Okrem nezávislosti a istoty dodávky energií majú subjekty s microgrid v našej správe istotu dodávky energií za najvýhodnejšie ceny.

 

Inteligentné energie

Microgrid je vysokointeligentná distribučná sústava všetkých potrebných zdrojov energií. Aby mohla fungovať po technickej aj legislatívnej stránke, vyžaduje si technológie, znalosť procesov aj certifikácie od autorizačných orgánov.

Legislatíva umožňuje prevádzkovať microgrid siete iba licencovaným spoločnostiam. PPA CONTROLL v zastúpení svojej dcérskej spoločnosti PPA Power DS je energetický partner, ktorý má na výkon činností povolenia od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Ministerstva hospodárstva SR, Slovenského metrologického ústavu, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a iných energetických autorít.

Dokážeme nielen vytvárať miestne distribučné siete, ale odberné miesta v zmysle legislatívy aj registrovať a certifikovať. Výhodou na strane klienta je okrem nezávislosti od takmer monopolných dodávateľov energií taktiež tvorba a schvaľovanie vlastných distribučných cenníkov, online manažment energií v reálnom čase cez aplikácie, presné meranie odberov a spravodlivé vyúčtovanie spotrieb pre všetkých odberateľov.

 

Povinnosti správcu microgrid

Z toho je zrejmé, že microgrid prináša výhody pre vlastníka miestnej distribučnej siete aj pre jeho odberateľov energií. Majiteľ má plnú kontrolu nad vybudovanými sieťami aj nad územím a profituje z predaja a distribúcie energií, čo bolo doteraz umožnené iba prevažne dominantným hráčom na trhu s energiami.

Microgrid by však nefungoval bez dobrej správy, preto PPA CONTROLL ako energetický partner zabezpečuje ochranu kapacít energetických sietí pre ich majiteľa aj kompletnú administratívu súvisiacu s energiami. Na jej základe dostávajú odberatelia energií transparentné a zrozumiteľné vyúčtovania za energie. Za pomoci online energetického systému na monitorovanie spotreby dokážeme túto optimalizovať a ušetriť odberateľom značné náklady.

PPA CONTROLL je komplexný energetický partner a dokáže poskytnúť aj ďalšie služby, napríklad vybudovanie a prevádzkovanie smart nabíjacích staníc pre elektromobily a poradenstvo na optimalizáciu spotrieb.

Všetky procesy prebiehajúce v malej vlastnej distribučnej sieti sú automatizované, čo prináša spoľahlivosť, presnosť, nezávislosť a úsporu.